02-2462-2192 #1228~1229

The 1st Cultural Exchange Program

0050
0

Thực hiện chương trình thực tập sinh hoặc thực tập tại Việt Nam, sự kiện này lựa chọn các doanh nhân Đài Loan và các công ty quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động thực tập trong các ngành như thực phẩm, văn hóa và du lịch. Các sinh viên năm tuổi và sau đại học được chọn đầu tiên, và mẫu đơn và kế hoạch học tập ở nước ngoài được nộp tại thời điểm đăng ký, và các sinh viên dự kiến sẽ tham dự chương trình đào tạo hai tuần từ ngày 19 tháng 11 đến tháng 12 02, 2006. Thúc đẩy sinh viên đến Đại học Nha Trang tại Việt Nam và sắp xếp cho sinh viên đến thăm Việt Nam Jiafeng Marine Co., Ltd. và thương lượng sắp xếp thực tập sinh viên tương lai.

Related Blogs